Panel nástrojů pro slabozraké

RekreENVI – komplexní hodnocení dopadů cestovního ruchu na území KRNAP

KÓD PROJEKTU: SS06010402

Základní data projektu

Rok zahájení: 2023
Rok ukončení: 2026
Odpovědný řešitel VÚKOZ: Dušan Romportl
Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Hlavní příjemce: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.
Projektoví partneři: Botanický ústav AV ČR, Přírodovědecká fakulta UK
Odkaz na isvavai.cz: 

Cíl projektu: Hlavním cílem projektu je návrh komplexního sledování a hodnocení dopadů cestovního ruchu na území KRNAP, jako modelovém ‎‎‎příkladu velkoplošných zvláště chráněných území, vystavených stále rostoucí rekreační zátěži. Na tomto exponovaném a zároveň environmentálně citlivém území budou analyzována dostupná data o formách a intenzitě cestovního ruchu, celkové antropické zátěži a budou posouzeny jejich hlavní prostorové, environmentální, sociálně-ekonomické a demografické dopady. Navržený postup sledování a hodnocení bude shrnut v metodice, která bude obecně využitelná i v dalších VZCHÚ ČR. Syntetizujícím výstupem projektu pak bude komplexní typologie hodnoceného území z hlediska prostorových faktorů rekreačního využití, jeho environmentálních dopadů a socioekonomické přijatelnosti.

Podrobnosti o projektu