Panel nástrojů pro slabozraké

Standardizované pěstební substráty pro krytokořenný sadební materiál lesních dřevin

KÓD PROJEKTU: TA03020551

Základní data projektu

Rok zahájení: 2013
Rok ukončení: 2016
Odpovědný řešitel VÚKOZ: Ing. Martin Dubský, Ph.D.
Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Program: Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA
Hlavní příjemce: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.
Projektoví partneři: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., Rašelina a.s.
Odkaz na isvavai.cz: proklik zde

Cíl projektu: Cílem projektu je navrhnout a ověřit pěstební substráty spolu se systémem výživy, které zajistí optimální růst krytosemenných semenáčků lesních dřevin a zároveň sníží vymývání hnojiv ze substrátu do podzemních vod. Modelové substráty budou připraveny nabázi rašeliny, pro jejich přípravu budou použity různé typy rašeliny (tmavá, přechodová, světlá) i rašeliny těžené různými způsoby (frézováním, borkováním). Pro úpravu fyzikálních vlastností bude rašelina v substrátech doplněna komponenty (kokosová vlákna, perlit), které zvyšují vzdušnou kapacitu, a především komponenty, které zvyšují sorpci kationů (jíly, zeolity). Navržené složení pěstebních substrátů bude prověřováno na různých lokalitách v provozních podmínkách lesních provozů. Pro testované pěstební substráty budou stanoveny parametry vymezující chemické a fyzikální vlastnosti. Ke každému substrátu bude navržen systém (popř. více systémů) výživy využívající kromě rozpustných hnojiv též pomalu působící hnojiva tj. hnojiva s pozvolným uvolňováním, angl. slow release fertilizer, nebo hnojiva s řízeným uvolňováním, angl. control release fertilizer (CFR), které na jedné straně zajistí kvalitní růst semenáčků a na straně druhé sníží zátěž odtokových vod. Složení odtokových vod se v některých vegetačních pokusech bude průběžně sledovat. Výsledky projektu budou využity při výrobě pěstebních substrátů (Rašelina Soběslav a.s., další profesionální výrobci, školkařské podniky, které si samy připravují pěstební substráty), při užití pěstebních substrátů (školkařské podniky) a při zadávání zakázek (školkařské podniky, státní správa, kontrolní orgány).