Panel nástrojů pro slabozraké

Tvorba nových genotypů hrachu s využitím planých druhů/forem a biotechnologických metod.

KÓD PROJEKTU: TH03030050

Základní data projektu

Rok zahájení: 2018
Rok ukončení: 2021
Odpovědný řešitel VÚKOZ: Ing. Jana Šedivá, Ph.D.
Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Program: Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON
Hlavní příjemce: AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o.
Projektoví partneři: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.
Odkaz na isvavai.cz: proklik zde

Cíl projektu: Hlavním cílem projektu je získat nový genetický materiál dosažený křížením a polyploidizací planých druhů/forem hrachu (P.fulvum, P.elatius, P.abyssinicum), včetně Vavilovia formosa a šlechtitelských linií hrachu. Prostředkem dosažení budou klasické postupy křížení a non-GM biotechnologické metody (embryo-rescue, fúze protoplastů). Získaná potomstva F1 a meriklony budou ověřovány molekulárními metodami a souborem známých markerů. Bude dosaženo protokolu pro mikropropagaci a reprodukci Vavilovia formosa, jako nositele genů rezistence. Získané materiály budou testovány v laboratorních podmínkách na odolnost vůči biotickému a abiotickému stresu, a navíc v polních podmínkách bude provedeno hodnocení růstu a výkonu dle současných metodik pro hodnocení odrůd hrachu.