Panel nástrojů pro slabozraké

Účinky biotických interakcí v různých prostorových měřítkách v tropickém a temperátním lese

KÓD PROJEKTU: GA20-17282S

Základní data projektu

Rok zahájení: 2020
Rok ukončení: 2022
Odpovědný řešitel VÚKOZ: Ing. David Janík, Ph.D.
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Program: Standardní projekty
Hlavní příjemce: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.
Projektoví partneři: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích / Přírodovědecká fakulta
Odkaz na isvavai.cz: proklik zde

Cíl projektu: Budeme zkoumat prostorové závislosti abiotických a biotických mechanismů ovlivňujících diverzitu a strukturu lesa. Tyto mechanismy zahrnují interakce semenáčů na malých vzdálenostech i prostorové uspořádání dospělých stromů a dynamiku porostních mezer a environmentálních filtrů. Budeme kvantifikovat důležitost hlavních ekologických mechanismů, určujících druhové složení, jako jsou diferenciace nik, kompetice o zdroje a efekty patogenů a herbivorů ve dvou různých prostředích: v tropickém a temperátním lese. Použijeme řadu přístupů, od manipulativních experimentů vylučujících herbivory a patogeny semenáčů, po analýzy prostorové distribuce stromů na velkých prostorových měřítcích, užívající srovnání s nulovými modely. Tyto přístupy budeme aplikovat na rozsáhlé datové soubory trvalých lesních ploch světové sítě ForestGeo. Náš projekt přispěje k lepšímu pochopení výrazného latitudinálního gradientu diverzity a struktury lesa, a k objasnění extrémní druhové bohatosti tropického lesa a ekologických faktorů, které ji udržují.