Panel nástrojů pro slabozraké

Vliv disturbančního režimu přírodního temperátního lesa na variabilitu půd a pedogenezi na hrubé prostorové škále

KÓD PROJEKTU: GAP504/11/2135

Základní data projektu

Rok zahájení: 2011
Rok ukončení: 2013
Odpovědný řešitel VÚKOZ: Ing. Pavel Šamonil, Ph.D.
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Program: Standardní projekty
Hlavní příjemce: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.
Odkaz na isvavai.cz: proklik zde

Cíl projektu: Výzkum se uskuteční v Žofínském pralese, kde dlouhodobě probíhají přírodní procesy bez přímého impaktu člověka. Na pravidelné síti 353 ploch bude na hrubé prostorové škále (74.2 ha) hodnocena disturbanční historie stromového patra. K tomu budou použity dendrochronologické metody. Následně bude hledán vztah mezi disturbančním režimem stromového patra a půd. Vyjma hodnocení aktuálního podílu vývratů bude hodnocena i jejich dynamika. Za tím účelem budou vývraty datovány. Posouzen bude nejen aktuální, ale ipotenciální efekt vývratové dynamiky na lokalitě, tedy včetně již zaniklých vývratů. Disturbanční historie bude použita jako faktor vysvětlující prostorovou variabilitu půdních vlastností. Variabilita půd bude vztahována také ke struktuře stromového patra (pozice stromů, druh dřeviny aj.) a vlastnostem prostředí (digitální model terénu aj.).