Panel nástrojů pro slabozraké

Vodní systémy a vodní hospodářství v ČR v podmínkách změny klimatu (Centrum VODA)

KÓD PROJEKTU: SS02030027

Základní data projektu

Rok zahájení: 2020
Rok ukončení: 2026
Odpovědný řešitel VÚKOZ: Ing. Sucharová Julie, Ph.D.
Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Program: Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život
Hlavní příjemce: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce
Projektoví partneři: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Český hydrometeorologický ústav, Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., Česká zemědělská univerzita v Praze / Fakulta životního prostředí, České vysoké učení technické v Praze / Fakulta stavební, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze / Fakulta technologie ochrany prostředí, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.
Odkaz na isvavai.cz: proklik zde

Cíl projektu: Cílem projektu je, pomocí činností výzkumného centra „Voda“, přispět k lepšímu poznání v oblastech:

  • budoucích požadavků na vodu v podmínkách a) změny klimatu i b) touto změnou vyvolaných modifikací společnosti,
  • porovnání budoucích požadavků na vodu s množstvím disponibilní vody ovlivněným klimatickou změnou a určení deficitních území,
  • vlivu klimatické změny na ekosystémy, vlivu pokračujícího antropogenního ovlivnění vodního a na vodu vázaného prostředí,
  • vstupů, množství, cest a vlivu znečištění v aktuálních ukazatelích způsobujících nedosažení dobrého stavu vod,
  • snižování množství a míry znečištění v průmyslových odpadních vodách.

Pomocí nových poznatků, zjištěných v rámci činnosti centra a pomocí jejich šíření bude možné přispět k větší resilienci společnosti následujícími způsoby:

  • přípravou adaptačních i mitigačních opatření, posouzením jejich účinnosti a to jednotlivě, v rámci jejich soustav i v rámci zapojení více jejich druhů,
  • optimalizací jejich návrhu z hlediska jejich účinnosti i ekonomické efektivnosti,
  • zlepšením, případně alespoň zachováním dobrého stavu složek životního prostředí v podmínkách změny klimatu.

Projekt zajistí řešení aktuálních dlouhodobých výzkumných úkolů, které vyžadují potřebný čas a kapacity. Projekt je zaměřen zvláště na Specifický cíl 1 Programu, tj. zejména na problematiku vodního hospodářství, sucha, zmírňování jeho dopadů na lidská sídla, přírodu a zásobování obyvatelstva vodou. Klade si za cíl, stát se ve své oblasti významným příspěvkem pro vytvoření klimatického balíčku ČR. Věnuje se také ovšem i problematice povodní a to právě se zaměřením na aspekty ovlivnění povodní změnou klimatu. Cílem Projektu je také přispět k naplnění a aktualizaci základních koncepcí na úrovni státu i regionů, zejména Strategie přizpůsobení se změně klimatu, Koncepce ochrany před následky sucha, Národních plánů povodí a Plánů pro zvládání povodňových rizik. Výsledky projektu budou mít odraz také v oblasti legislativní.