Panel nástrojů pro slabozraké

Vojenské újezdy jako transformační území – scénáře dopadů jejich optimalizace na společnost a krajinu

KÓD PROJEKTU: TD03000261

Základní data projektu

Rok zahájení: 2016
Rok ukončení: 2017
Odpovědný řešitel VÚKOZ: Mgr. Hana Skokanová, Ph.D.
Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Program: Program na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA
Hlavní příjemce: Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.
Projektoví partneři: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.
Odkaz na isvavai.cz: proklik zde

Cíl projektu: Hlavním cílem projektu je zhodnocení dopadu optimalizace vojenských újezdů na společnost a krajinu v oblastech vyčleněných z vojenských újezdů a v jejich bezprostředním okolí. Tento cíl bude naplněn zhodnocením dlouhodobého vývoje využití krajiny, analýzou změn zemědělského a lesnického hospodaření, strategických a koncepčních dokumentů a demografického vývoje, zhodnocením potenciálních dopadů optimalizace na zemědělství, lesnictví, dopravní dostupnost, dojížďku do zaměstnání chod a výkon samosprávy, rozvoj cestovního ruchu a rekreace, zaměstnanost a rozvoj podnikání, a vytvořením scénářů využití území v oblastech dotčených optimalizací vojenských újezdů s ohledem na trvale udržitelný rozvoj regionů.