Panel nástrojů pro slabozraké

Vývoj efektivních opatření eliminujících dopad invaze Chalara fraxinea v lesním školkařství a v navazujících aspektech lesního a vodního hospodářství

KÓD PROJEKTU: QJ1220218

Základní data projektu

Rok zahájení: 2012
Rok ukončení: 2016
Odpovědný řešitel VÚKOZ: Ing. Ludmila Havrdová
Poskytovatel: Ministerstvo zemědělství ČR
Program: Komplexní udržitelné systémy v zemědělství (KUS)
Hlavní příjemce: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.
Projektoví partneři: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., Mendelova univerzita v Brně / Lesnická a dřevařská fakulta, Univerzita Karlova / Přírodovědecká fakulta, Povodí Labe, s. p., Sdružení lesních školkařů ČR, z. s.
Odkaz na isvavai.cz: proklik zde

Cíl projektu: Cílem projektu je zvýšení konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů zabývajících se produkcí sadebního materiálu lesních a okrasných dřevin, které bude dosaženo výrobou uplatňující procesy, které eliminují dopad Ch. fraxinea (snížení přímých škod), produkcí odolného sadebního materiálu jasanu a uplatněním biologického přípravku, který bude omezovat možnost pronikání Ch. fraxinea do pletiv hostitele (větší konkurenceschopnost na trhu). V důsledku uplatnění výsledků projektu dojde ke zlepšení dosavadní nepříznivé situace v uplatnění jasanu ve výsadbách v lesním a vodním hospodářství a dojde k udržení a posílení produkčních i mimoprodukčních funkcí lesa a stromových výsadeb v podmínkách biologické invaze Ch. fraxinea.