Panel nástrojů pro slabozraké

Význam disturbancí pro pedogenezi a variabilitu půd temperátních lesů: syntéza napříč půdotvornými procesy, prostorovými a časovými škálami

KÓD PROJEKTU: LH12039

Základní data projektu

Rok zahájení: 2012
Rok ukončení: 2015
Odpovědný řešitel VÚKOZ: Ing. Pavel Šamonil, Ph.D.
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Program: KONTAKT II
Hlavní příjemce: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.
Projektoví partneři: Michigan State University
Odkaz na isvavai.cz: proklik zde

Cíl projektu: Cílem projektu je posoudit roli vývratových disturbancí v pedogenezi temperátních lesů podél gradientu zvětrávání a vyluhování půd, a to napříč prostorovými a časovými škálami. V regionech s převahou Haplic Cambisols, Entic Podzols a Albic Podzols bude na 3 chronosekvenčních sériích popsán průběh pedogeneze na mikrostanovištích vývratů podél celého gradientu jejich trvání. Následně bude posouzena role vývratů pro pedogenezi a variabilitu půd na úrovni segmentu krajiny. Zjištěn bude i význam tohoto fenoménu pro prostorový pattern a dynamiku temperátních lesů. Na podkladu zjištěných vazeb mezi disturbančním režimem, průběhem pedogeneze a dynamikou dřevin bude konstruován komplexní model propojující dřevinné patro s půdami na úrovni segmentu krajiny.