Panel nástrojů pro slabozraké

Záchrana populace topolu černého a jeho využití ve vodohospodářství a lesnictví

KÓD PROJEKTU: QK22010142

Základní data projektu

Rok zahájení: 2022
Rok ukončení: 2025
Odpovědný řešitel VÚKOZ: Ing. Petra Štochlová, Ph.D.
Poskytovatel: Ministerstvo zemědělství ČR
Program: Program aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství ZEMĚ
Hlavní příjemce: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.
Projektoví partneři: Povodí Vltavy, s. p., Lesoškolky s.r.o.
Odkaz na isvavai.cz: proklik zde

Cíl projektu: Cílem projektu je
(1) Identifikovat stávající zbytkový výskyt topolu černého v zájmovém území v ČR, jedince lokalizovat a vytvořit databázi původní (zbytkové) populace topolu černého.
(2) Vybrat původní geneticky cenné jedince splňující požadované vlastnosti, u nichž bude ověřena druhová pravost, tyto jedince přemnožit a uchovat v podmínkách ex situ a lesnicky cenné uznat jako zdroj reprodukčního materiálu. Vypracovat metodiku pro identifikaci druhové pravosti topolu černého.
(3) Vybrat lokality vhodné pro reintrodukci topolu černého k zajištění lokálních stabilních mikropopulací místně původních genotypů.
(4) Vypracovat metodiku reintrodukce topolu černého do břehových porostů a lužních lesů, která přispěje k samostatnému a dlouhodobému přežívání tohoto druhu v krajině.

Průběžná zpráva 2022: proklik zde

Průběžná zpráva 2023: proklik zde