Panel nástrojů pro slabozraké

Zeleň městských památkových zón jako funkční a prostorová součást struktury sídla

KÓD PROJEKTU: DF11P01OVV035

Základní data projektu

Rok zahájení: 2011
Rok ukončení: 2015
Odpovědný řešitel VÚKOZ: Ing. Sojková Eva
Poskytovatel: Ministerstvo kultury ČR
Program: Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI)
Hlavní příjemce: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.
Projektoví partneři:
Odkaz na isvavai.cz: proklik zde

Cíl projektu: Cílem projektu byla tvorba nástrojů pro ochranu a regeneraci území s kulturně historickými hodnotami – městských památkových zón, uchování jejich autentičnosti, identity a památkové hodnoty. V rámci projektu byly stanoveny zásady pro ochranu a obnovu zeleně těchto území, určení prostorové a funkční struktury zeleně, sortimentální výběr okrasných rostlin, technologie zakládání, obnovy, rozvojové a udržovací péče, oceňování specielně pěstovaných (tvarovaných) dřevin. Principy zapojení těchto území jako organické součásti urbanistické struktury sídla a stanovení regulativů jejich využití a rozvoje v podkladech územně plánovací dokumentace s ohledem na posílení těchto hodnot v rámci trvale udržitelného rozvoje. Dokumentace současného stavu zeleně městských památkových zón a zhodnocení podle jednotných kritérií na příkladu modelových území jako základ komplexního hodnocení městských památkových zón ČR. Propagace a prezentace tohoto kulturního dědictví se zaměřením na památky zahradní architektury.