Panel nástrojů pro slabozraké

Sbírka virů okrasných rostlin

Sbírka patogenních virů okrasných rostlin byla v Průhonicích vytvářena od padesátých let minulého století souběžně s virologickým výzkumem pod vedením Ing. Věry Mokré, CSc. Virové izoláty jsou dlouhodobě využívány pro virologický výzkum i praktickou diagnostiku, zejména v rámci sérodiagnostiky a metod ELISA jako kontrolní systém specificity používaných (komerčních) protilátek. Když byl v ČR vytvořen Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů mikroorganismů a drobných živočichů hospodářského významu, byla naše sbírka do něho zařazena. V roce 2018 sbírka obsahovala 127 kmenů 25ti virů a 15 kmenů viroidu.

Převážná většina virových izolátů je uchovávána ve vysušených pletivech indikátorových hostitelů nad chloridem vápenatým (CaCl2). TSWV, INSV, DsMV a PSTVd jsou uchovávány ve vyselektovaných živých rostlinách. Sbírka slouží také pro poskytování virových izolátů pro vědecké i diagnostické účely.

DNA virus
Rod Caulimovirus
 Dahlia mosaic virus  virus mozaiky jiřiny DMV
RNA viry
Rod Carlavirus
 Chrysanthemum virus B  B virus chryzantémy CVB
 Poplar mosaic virus  virus mozaiky topolu PopMV
Rod Carmovirus
 Calibrachoa mottle virus  virus skvrnitosti kalibrachoe CbMV
 Carnation mottle virus virus skvrnitosti karafiátu CarMV
 Pelargonium flower break virus  virus pestrokvětosti pelargónie PFBV
Rod Cucumovirus
 Cucumber mosaic virus  virus mozaiky okurky CMV
 Tomato aspermy virus  virus aspermie rajčete TAV
Rod Ilarvirus
 Tobacco streak virus  virus pruhovitosti tabáku TSV
Rod Necrovirus
 Tobacco necrosis virus  virus nekrózy tabáku TNV
Rod Nepovirus
 Arabis mosaic virus  virus mozaiky huseníku ArMV
Rod Potexvirus
 Hydrangea ring spot virus  virus kroužkovitosti hortenzie HdRSV
 Potato virus X X virus bramboru PVX
Rod Potyvirus
 Dasheen mosaic virus  virus mozaiky kalokázie DsMV
 Plum pox virus  virus šarky švestky PPV
 Potato virus Y  Y virus bramboru PVY
Rod Tobamovirus
 Tobacco mosaic virus  virus mozaiky tabáku TMV
 Odontoglossum ring spot virus  virus kroužkovitosti odontoglosa ORSV
 Tomato mosaic virus  virus mozaiky rajčete ToMV
Rod Tombusvirus
 Tomato bushy stunt virus  virus keříčkové zakrslosti rajčete ToBSV
 Petunia asteroid mosaic virus  virus asteroidní mozaiky petunie PetAMV
Rod Tospovirus
 Tomato spotted wilt virus  virus bronzovitosti rajčete TSWV
 Impatiens necrotic spot virus  virus nekrot. skvrnitosti balzamíny INSV
Rod Trichovirus
 Apple chlorotic leaf spot virus  virus chlorotické skvrnitosti jabloně ACLSV
Rod Tymovirus
 Scrophularia mottle virus  virus skvrnitosti krtičníku ScrMV
Viroid
Rod Pospivirus
 Potato spindle tuber viroid viroid vřetenovitosti bramboru PSTVd

 

Zodpovědný pracovník: Ing. et Ing. Dita Šetinová (setinova@vukoz.cz)
Spolupracovníci: Šárka Gabrielová (gabrielova@vukoz.cz)