Panel nástrojů pro slabozraké

Sbírky cévnatých rostlin

Hlavním posláním Dendrologické zahrady je studium genofondu domácích a cizokrajných dřevin z hlediska využití v zahradní a krajinářské tvorbě. Na rozloze 80 ha je ukázáno použití různých rostlin v tematicky zaměřených kompozičních celcích. V současné době je zde pěstováno asi 5000 taxonů rostlin. Zahrada se pyšní jednou z největších sbírek rododendronů (Rhododendron L.), borovic (Pinus L.), tavolníků (Spiraea L.) nebo jeřábů (Sorbus L.) v České republice. Významný je též zakládaný genofond domácích dřevin, jemuž vévodí zcela kompletní sbírka autochtonních jeřábů ČR.

Více informací zde

Kontakt: Ing. Jiří Velebil, e-mail: velebil@vukoz.cz, telefon: +420 296 528 319

Genofond okrasných rostlin

Je součástí Národního programu konzervace a využití genetických zdrojů rostlin a agro-biodiversity. Cílem je zachovat v minimálním možném rozsahu odrůdy (příp. druhy) okrasných rostlin, které představují významný genetický potenciál. Spravuje se devět kolekcí (označeny kurzívou) s více jak 1800 položkami níže uvedených rodů:

  • pěnišníky (Rhododendron)
  • okrasné jabloně (Malus)
  • původní domácí odrůdy růží (Rosa)
  • domácí odrůdy aktinídií (Actinidia)
  • cibuloviny a hlíznaté rostliny (TulipaGladiolusDahlia)
  • vegetativně množené druhy květin (letničky, trvalky, chryzantémy)
  • generativně množené druhy květin (letničky, dvouletky, trvalky)

Při shromažďování genofondů se vychází z obecné zásady uchovat především domácí sortimenty. Následně jsou jednotlivé položky popisovány podle vypracovaných klasifikátorů a evidovány v informačním systému GRIN Czech.

Podle schválené metodiky je aplikována regenerace, u generativně množených druhů navíc uložení osiva do genové banky při -18°C. Na základě písemné žádosti (elektronické objednávky) je možná distribuce vzorků uživatelům.

Kontakt: Ing. Hynek Urbánek, e-mail: urbanek@vukoz.cz, telefon: +420 296 528 355