Panel nástrojů pro slabozraké

VÚKOZ partnerem úspěšné konference EURAF

05/06 2024 | Aktuality, Aktuality ekologie krajiny

Ve dnech 27. – 31.5.2024 Brno hostilo konferenci evropského významu 7th EURAF conference Brno 2024. Hlavním organizátorem byl Český spolek pro agrolesnictví (ČSAL) coby národní pobočka EURAF (European Agroforestry Federation) pod vedením jeho předsedy Jakuba Houšky, který je zároveň vedoucím Odboru ekologie krajiny VÚKOZ. Dalšími partnery jsou Mendelova univerzita, v jejímž kampusu se akce konala, Jihomoravský kraj a Statutární město Brno a AIM Group International. VÚKOZ, v.v.i. organizaci akce podpořil také finančně především pro účely pozvání keynote speakerů.

Akce se konala pod záštitami ministra zemědělství Marka Výborného, ministra ŽP Petra Hladíka, hejtmana JmK Jana Grolicha, primátorky města Brna Markéty Vaňkové a rektora Mendelu Jana Mareše.

Kongres hostil řadu významných hostů z Evropy i ze zámoří. Na úvod konference pozdravil její účastníky videozdravicí pan eurokomisař pro zemědělství Janusz Wojciechowski, dalšími zástupci Evropské komise, kteří byli přítomni jsou pan Ion Codescu, ředitel land use & management unit pod DG ENV a Emmanuel Petel (DG AGRI), který se podílí v úzké spolupráci s Generálním ředitelstvím pro životní prostředí (DG ENV) na vývoji nového právního rámce pro ochranu půdy, zejména na návrhu zákona o monitorování půdy.

Během slavnostního zahájení promluvil z význačných hostů ministr životního prostředí Petr Hladík a náměstek ministra zemědělství Miroslav Skřivánek, kteří oba ocenili nevšední význam pořádané akce a potenciál agrolesnického způsobu hospodaření coby plnohodnotné produkční alternativy ke konvenčnímu zemědělství, které však zároveň plní řadu environmentálních funkcí, včetně zvýšení biodiverzity v krajině, zmírňování dopadu klimatické změny vytvářením specifického mikroklimatu a v neposlední řadě také protierozní funkce včetně zlepšení půdních vlastností a hydrologické bilance.

Česká republika je jedna z 9 členských zemí EU, která využívá v rámci SZP dotační titul Agrolesnictví. Z celkové alokace pro 900 ha pro pětileté programové období bylo v prvním loňském roce využito 610 ha, tj. 2/3. V letošním roce ohlásili čeští zemědělci úmysl vysadit více než 3000 ha.

Účast na konferenci byla oproti minulým ročníkům neobvykle vysoká – 396 účastníků shlédlo na 137 prezentací a dalších více než 100 posterových sdělení, dvě panelové diskuze s klíčovými osobnostmi evropského, příp. amerického a australského temperátního agrolesnictví. Čtvrteční den byl věnován třem exkurzním trasám v jihomoravském regionu, z nichž jedna vedla až k rakouskému Poysdorfu. Výstupem konference je DEKLARACE z konference (Brno Agroforestry Declaration), kterou odsouhlasili její účastníci během závěrečného ceremoniálu. Post konferenční exkurze pak vedla do českých zemí, mimo jiné s ukázkou experimentální agrolesnické plochy Michovky, založenou Ing. Janem Wegerem, Ph.D., vedoucím Odboru fytoenergetiky.

Během týdne si účastníci mohli vybrat z řady doprovodných akcí, např. Agroforestry Film Night, nebo  gala dinner v Besedním domě. Zasedalo také General Assembly EURAF, které volilo nové vedení  – Board. Nově zvolení členové se následně sešli, aby ze svého středu vybrali funkcionáře EURAF. Česká republika zde má také své zastoupení a to hned v nejvyšší funkci: novým prezidentem EURAF se stal prof. Ing. Bohdan Lojka, Ph.D., bývalý předseda ČSAL. Tímto přejeme hodně úspěchů v další práci!

Děkujeme všem organizátorům partnerských organizací, z Mendelovy univerzity především Jiřině Studénkové, vedoucí oddělení komunikace a marketingu a Lukášovi Kalovi, vedoucímu oddělení mezinárodních vztahů a internacionalizace.

Příští ročník – 8th Conference EURAF 2026 se bude konat ve Švýcarském Neuchâtel.