Panel nástrojů pro slabozraké

Výsledek biomonitoringu obsahu rizikových prvků a vytrvávajících organických sloučenin v mechu a humusu jako ukazatele úrovně jejich vstupů do tří modelových lesních povodí

03/02 2023 | Aktuality biomonitoring

Koncem roku 2022 bylo dokončeno řešení tříletého projektu SS01010231 Dopady atmosférické depozice na vodní prostředí se zohledněním klimatických podmínek, na kterém se podíleli i pracovníci odboru Biomonitoringu jako spoluřešitelé projektu. Projekt zjišťoval úrovně vstupů vybraných rizikových prvků a organických sloučenin do tří sledovaných lesních povodí situovaných v oblastech ČR s rozdílnou úrovní atmosférických spadů a koncentrace sledovaných prvků a sloučenin ve vodě příslušných vodotečí (Suchý potok na Třinecku, Hřebenový potok u Desné a Anenský potok na Pacovsku). Bližší informace uvádí např. následující odkaz: https://www.vtei.cz/2022/08/atmosfericka-depozice-jako-mozny-zdroj-znecisteni-povrchovych-vod-predbezne-vysledky-projektu-cast-1-tezke-kovy/.

Vedle přímého měření koncentrací vybraných prvků a sloučenin v atmosférické depozici bulk a v podkorunových srážkách byl vstup cizorodých látek z atmosférických spadů do jednotlivých částí povodí bioindikován i podle obsahů těchto látek a sloučenin v mechu a humusu. Jedním z výstupů řešení projektu je soubor 30 map udávajících zjištěné obsahy 10 rizikových prvků, 16 polycyklických aromatických uhlovodíků a 6 kongenerů polychlorovaných bifenylů v mechu a humusu jako ukazatelů úrovní aktuálních průměrných atmosférických spadů a dlouhodobě akumulovaných atmosférických spadů sledovaných prvků a sloučenin vstupujících do jednotlivých povodí. Interpretace výsledků biomonitoringu jsou velmi podrobně komentovány a diskutovány v komentářích k jednotlivým mapovým výstupům, které jsou dostupné na stránkách projektu https://heis.vuv.cz/data/webmap/datovesady/projekty/atmosferickadepozice/default.asp?tab=5&wmap=. Podrobněji budou výsledky řešení projektu popsány v připravovaných publikacích.