Panel nástrojů pro slabozraké

Záplavový pokus v agrolesnickém systému

05/11 2023 | Aktuality, Aktuality fytoenergetika

Záplavový pokus v agrolesnickém systému

Za příznivého podzimního počasí proběhla v říjnu na experimentálním agrolesnickém systému VÚKOZ – Michovky v rámci projektu DivLand speciální simulace povrchového odtoku, jejímž cílem bylo hodnocení protierozní funkce výsadeb dřevin v případě výskytu silné rýhové eroze. Pro tyto účely byla využita metoda Ing. Davida Kincla, Ph.D. a doc. Ing. Jana Vopravila, Ph.D. z oddělení Pedologie a ochrana půdy VÚMOP, kterou vyvinuli v rámci spolupráce s Centrem pro vodu, půdu a krajinu ČZU, resp. konceptu Chytrá krajina. Zkouška byla úspěšná a výsledky rozšířily naše poznatky o možnostech využití agrolesnických systémů jako efektivního biologického opatření na ochranu svažitých zemědělských pozemků proti erozi. Například ve sledovaném ukazateli objem odtoku na kontrolním poli (černý úhor) povrchově odteklo 7,0 m3 a v případě agrolesnických systémů jen 2,4 m3 a 1,3 m3 v závislosti na šířce příkmenného pásu dřevin. V agrolesnických systémech došlo současně k výraznému zpomalení proudění vody a průběžnému usazování půdních částic. Výsledky záplavového pokusu budou zpracovány v podrobné zprávě. Poděkování patří též pracovníkům z AGRO Jesenice, kteří nám poskytli technickou podporu a mají zájem o výsledky experimentů.