Skrýt nabídku
ČeskyEnglish

Další údaje:

Název projektu: Obnova a dlouhodobý přírodě blízký management břehových porostů vodních toků (NAZV QI92A207)
Klíčová slova:
břehové porosty - vodní toky - přírodě blízký management - povodí Vltavy - fytopatologická rizika

Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe),
Řešitel: Mgr. Karel Černý,
Období řešení projektu: 2009–2013.

Abstrakt
V průběhu projektu byla vytvořena metodika Obnova a dlouhodobá péče o břehové porosty v povodí Vltavy. Bylo popsáno složení břehových porostů v povodí Vltavy, určeno jejich optimální složení vzhledem ke stanovištním, ekologickým a technickým požadavkům, byly určeny rozdíly oproti stávajícímu stavu. Byly vypracovány postupy převodu stávajících porostů na porosty optimální. Byla zhodnocena technická, ekologická a fytopatologická rizika. Významné problémy břehových porostů jsou např. nízká druhová diverzita a vyrovnanost, nevhodné druhové složení, nevhodná věková a prostorová struktura, přítomnost nepůvodních druhů, invaze Phytophthora alni aj. Stávající porosty byly oceněny, byly zjištěny náklady na převod porostů. Byla zkoumána fytopatologická rizika – bylo zjištěno, že rozsah nekrózy jasanů se liší v závislosti na typu porostu, vlhkosti prostředí a dalších stanovištních faktorech. Nejvíce jsou postiženy břehové porosty a jasanové olšiny. Byla testována odolnost české populace olše lepkavé vůči Phytophthora alni a byly zjištěny řádové rozdíly v citlivosti vůči patogenu. Genotypy olše lepkavé s vyšším stupněm rezistence vůči invaznímu patogenu Phytophthora alni byly převedeny do kultury.

Výsledky

ŠTOCHLOVÁ, P., NOVOTNÁ, K. & ČERNÝ, K. (2016): Variation in Alnus glutinosa susceptibility to Phytophthora ×alni infection and its geographic pattern in the Czech Republic. – Forest Pathology, 46/1: 3–10.

MRÁZKOVÁ, M., ČERNÝ, K., TOMŠOVSKÝ, M., STRNADOVÁ, V., GREGOROVÁ, B., HOLUB, V., PÁNEK, M., HAVRDOVÁ, L., HEJNÁ, M. (2013): Occurrence of Phytophthora multivora and Phytophthora plurivora in the Czech Republic. – Plant Protection Science, 49/4: 155–164.

HAVRDOVÁ, L., ČERNÝ, K. (2013): Význam vlhkosti vzduchu v epidemiologii nekrózy jasanu – předběžné výsledky výzkumu. – Zprávy lesnického výzkumu, 58/4: 347-352.

STRNADOVÁ, V., ČERNÝ, K., LOSKOTOVÁ, T. (2012): Břehové porosty Mastníku, návrh obnovy. Specializovaná mapa s odborným obsahem. NAZV QI 92A207. Certifikace 19.2.2013 MZe (č.j. 9487/2013-MZE-16222/MAPA595). 76 s.

ČERNÝ, K., STRNADOVÁ, V., VELEBIL, J., BAROŠ, A., BULÍŘ, P. (2013): Obnova a dlouhodobá péče o břehové porosty v povodí Vltavy. Certifikovaná metodika VÚKOZ, v.v.i., 4/2013-056, QI92A207. Certifikace MZe: 20.11. 2013, čj. 77365/2013-MZE-16222/M70. VÚKOZ, v.v.i., Průhonice, 135 s. ISBN: 978-80-85116-99-1.
Metodika ke stažení zde ( 7,3 MB pdf ico).

BAROŠ, A. (ed.) Břehové porosty vodních toků. Sborník ze semináře, 19. 11. 2013, Průhonice. 92 s.
Sborník ke stažení zde ( 6,57 MB pdf ico)

BULÍŘ, P. (2012): Poznatky z oceňování dřevin v břehových porostech vodních toků třemi metodikami – Acta Pruhoniciana, 101: 83–95.

ČERNÝ, K., STRNADOVÁ, V. (2012): Winter Survival of Phytophthora alni subsp. alni in Aerial Tissues of Black Alder. – J. Forest Sci., 58/7: 328–336.

ČERNÝ, K., STRNADOVÁ, V., HRUBÁ, T. (2011): Rozšíření fytoftorového onemocnění olší v České republice. Specializovaná mapa s odborným obsahem, výstup grantu NAZV č. QI 92A207. Certifikace 18. 3. 2011 MZe (č.j. 54683/2011-MZE). 4 s.

ČERNÝ, K., TOMŠOVSKÝ, M., MRÁZKOVÁ, M., STRNADOVÁ, V. (2011): The Present State of Knowledge of Phytophthora spp. Diversity in Forest and Ornamental Woody Plants in the Czech Republic. – New Zealand J. Forest., 41S: S75–S82.

GREGOROVÁ, B. (2012): Vývoj metodiky s PC programem pro hodnocení a monitorování zdravotního stavu dřevin a jejich management. – Acta Pruhoniciana, 102: 15–24.

GREGOROVÁ, B., VAVRDA, T. (2012): SW Taxon: Metodika hodnocení a monitorování zdravotního stavu a managementu dřevin rostoucích mimo les. Základní verze, Free program, licence u f. Advantage Solutions, s.r.o. VÚKOZ, Průhonice.

HAVRDOVÁ, L., ČERNÝ, K. (2012): Invaze Chalara fraxinea v CHKO Lužické hory – předběžné výsledky výzkumu. – Acta Průhoniciana, 100: 137–145.

HRUBÁ, T. (2010): Právní předpoklady ochrany a obnovy břehových porostů v České republice. – Acta Pruhoniciana, 95: 75 - 86.

NOVOTNÁ, K., ŠTOCHLOVÁ, P. (2012): Selection of the best method for vegetative propagation of mature Alnus glutinosa (L.) Gaertn. trees resistant to Phytophthora alni. – Acta Univ. Agric. Silvicul. Mendel. Brun., 60/1: 105–109.

ŠTOCHLOVÁ, P., NOVOTNÁ, K., ČERNÝ, K. (2012): Factors affecting the development of Phytophthora alni ssp. alni in Alnus glutinosa L. – J. Forest Sci., 58/3: 123–130.

VELEBIL, J. (2012): Sorbus omissa, a new endemic hybridogenous species from the lower Vltava river valley. – Preslia, 84: 375–390.

VELEBIL, J., BAROŠ, A. (2010): Zhodnocení druhové diverzity vybraných břehových porostů v povodí Vltavy s přihlédnutím k jejich geobiocenologii. – Acta Pruhoniciana, 96: 65–73.