Panel nástrojů pro slabozraké

Komplexní řešení lokální a regionální energetiky jako součást opatření GreenDealu pro dosažení udržitelného zemědělského a lesnického hospodaření

KÓD PROJEKTU: TK04010166

Základní data projektu

Rok zahájení: 2022
Rok ukončení: 2024
Odpovědný řešitel VÚKOZ: Ing.Vávrová Kamila, Bc., Ph.D.
Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Program: Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA
Hlavní příjemce: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.
Projektoví partneři: České vysoké učení technické v Praze / Fakulta elektrotechnická, Euroenergy, spol. s r.o

Seminář:

Zkušenosti s provozem a využitím experimentální Agrovoltaiky 

Dne 24.10.2023 se jako součást řešení projektu TK04010166, který je spolufinancován se státní podporou TAČR v rámci Programu THÉTA, konal ve VÚKOZ Průhonice seminář zaměřený na agrovoltaiku.

Na semináři byla představena, předváděna a široce diskutována problematika agrovoltaických systémů z pohledu technického, legislativního, ale i zemědělského hospodaření. Při prohlídce experimentální instalace agrovoltaiky v agrolesnickém systému byly diskutovány zkušenosti z provozu, náklady, technické aspekty včetně bezpečnosti provozu. Účast na semináři byla vysoká (cca 80 účastníků) a oborově rozrůzněná, což spolu s účastí kompetentních představitelů MZe, MŽP a zemědělců, přispělo k hodnotným diskusím a propojeními mezi výzkumem a praxí.

PROGRAM