Panel nástrojů pro slabozraké

Příčiny úpadku a systém účinné obnovy prioritních typů stanovišť subalpínských trávníků

KÓD PROJEKTU: SS03010065

Základní data projektu

Rok zahájení: 2021
Rok ukončení: 2023
Odpovědný řešitel VÚKOZ: Ing. Jakub Houška, Ph.D.
Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Program: Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život
Hlavní příjemce: Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
Projektoví partneři: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., Agrovýzkum Rapotín s.r.o.
Odkaz na isvavai.cz: proklik zde

Cíl projektu: Hlavním cílem projektu je obnova a management prioritních typů stanovišť subalpínských trávníků. Tyto evropsky významné biotopy v Hrubém Jeseníku aktuálně velkoplošně odumírají a správa ochrany přírody urgentně hledá efektivní řešení. Na základě komplexního výzkumu možných příčin, kombinujícím observační a experimentální přístup, bude vytvořena metodika stanovující účinná opatření k obnově v krátkodobém horizontu. Nově získaná data umožní posoudit dlouhodobý kontext využívání subalpínského bezlesí Hrubého Jeseníku a formulovat strategii péče o daná stanoviště.