Panel nástrojů pro slabozraké

Výzkumná činnost

Odbor prostorové ekologie > Výzkumná činnost

Odbor prostorové ekologie se zaměřuje na širokou paletu témat a problémů souvisejících s krajinou:

  • Hodnocení vývoje mikrostruktury a makrostruktury krajiny; na různých prostorových škálách zachycujeme změny krajinného pokryvu a struktury krajiny v čase s důrazem na recentní vývoj posledních desetiletí, ale se schopností analyzovat i delší časové úseky. Pomocí geoinformačních a statistických nástrojů jsme schopní pořizovat a vyhodnocovat rozmanité typy zejména prostorových ale i dalších dat. Krajinu pak hodnotíme pomocí široké škály krajinných metrik.
  • Hodnocení funkčnosti krajiny; zabýváme se analýzou a modelováním fragmentace a konektivity krajiny; stanovením významných jádrových oblastí a koridorů zásadních pro ekologickou funkčnost krajiny, detekcí neprostupných míst v krajině a lokalit s vysokou přítomností antropogenních struktur. Funkčnost krajiny dále hodnotíme pomocí konceptu ekosystémových služeb a potenciálu krajiny je poskytovat.
  • Hodnocení vztahů organismů k podmínkám prostředí – modelování habitatové vhodnosti a potenciální distribuce pro druhy fauny a flóry a jejich taxonomické a funkční skupiny.
  • Syntetické úkoly spojující výše zmíněné přístupy, které se dále uplatňují například v ochranářské praxi. Jde o typologie krajiny a dále o identifikaci problémových a klíčových lokalit nebo prioritizaci oboje z hlediska územní ochrany přírody.

Takto široce vymezené pole zájmu by nebylo možné zkoumat bez interdisciplinárního přístupu, proto na našem odboru působí geografové, krajinní ekologové, geoinformatici, botanici i zoologové, zároveň spolupracujeme s dalšími odbory našeho ústavu (např. biologických rizik, kulturní krajiny a sídel, ekologie krajiny a fytoenergetiky) a institucí obdobného zaměření. 

Naše výzkumné zaměření lze demonstrovat pomocí běžících nebo nedávno skončených projektů:

  • Projekt „Predikční model šíření bobra evropského a souvisejícího poškození břehových porostů. Návrh preventivních opatření“ se zabýval modelováním šíření bobra evropského v povodí Berounky, jeho vztahu k různým typům břehových porostů a návrhem preventivních opatření zmírňujících negativní vlivy bobra.
  • Projekt „ConnectGREEN – Obnova a management ekologických koridorů jako prvků zelené infrastruktury v horských regionech povodí Dunaje“ řešil zachování, resp. zlepšení propojení přírodních habitatů v Karpatech. Základem řešení mezinárodního projektu byl vývoj inovativních řešení a jednotné metodiky pro identifikaci ekologických koridorů a kritických míst napříč karpatským regionem za účelem udržení dlouhodobého přeshraničního pohybu volně žijících živočichů.
  • Projekt „Invazní nepůvodní mikroorganismy jako riziko pro lesní ekosystémy ČR. Identifikace, analýza impaktu a návrh mitigačních a adaptačních opatření se zaměřením na zvláště chráněná území“ si kladl za cíl identifikovat klíčové druhy invazních nepůvodních patogenů dřevin, vytvořit atlas jejich potenciální distribuce a impaktu na lesní ekosystémy a konečně vypracovat metodiku detekce rizikových patogenů společně s návrhem vhodných mitigačních a adaptačních opatření.
  • Projekt „GEO/BIODIVERZITA v krajině – komplexní hodnocení druhové a habitatové diverzity v kontextu stávající míry územní ochrany“ obsahoval na sebe navazující úkoly analýzy geodiverzity, habitatové a druhové diverzity, analýzy antropogenní transformace a územní ochrany v rámci ČR.
  • Projekt, respektive smluvně zaštítěný úkol pro Ministerstvo životního prostředí, s názvem „Monitoring krajiny – Změny v krajině a trendy ve vývoji krajiny“ se věnuje především vývoji krajiny na území českých CHKO, NP a vybraných lokalit Natura 2000. Hodnocen je vývoj krajinného pokryvu a struktury krajiny od 50. let 20. století do současnosti, speciálně je vyhodnocována změna antropogenních struktur (zástavba, rekreace, silniční a cestní síť) v území, hodnocena je také míra fragmentace krajiny a dále jsou pro vybrané klíčové druhy každého území zhotoveny modely jejich potenciální distribuce.

Bližší informace o činnosti odboru, jeho členech a projektech lze najít na samostatných stránkách:  https://www.speclab.cz/. Odbor také spravuje a pravidelně aktualizuje stránku na facebooku: https://www.facebook.com/SPECLabVUKOZ.