Panel nástrojů pro slabozraké

Odbor kulturní krajiny a sídel 050

Průhonice

Zaměření a popis činnosti

Odbor kulturní krajiny a sídel zajišťuje výzkum, který je zaměřen na změny v kulturní krajině. Kombinací pracovních přístupů různých specializací z oblasti krajinářské architektury a přírodních a humanitních věd přispívá k ochraně a tvorbě prostředí pro lepší kvalitu života. Zvyšuje povědomí o historické kulturní krajině, jako důležité součásti národní identity a kulturního dědictví. Rozvíjí tak výzkumný směr, který má v ústavu dlouholetou tradici.

Výzkum se soustředí na komplexní hodnocení krajinných struktur, konkrétně na vývoj nástrojů k identifikaci, ochraně a udržitelnému využívání přírodních a kulturních hodnot krajiny včetně jejích specifických částí, jako jsou historické zahrady a parky a území sídel s památkovými hodnotami.

Další směr výzkumu se zabývá systémy zeleně v sídle, využití konceptu zelené infrastruktury. V rámci prvků zelené infrastruktury je prioritou zvýšení diverzity používaného sortimentu dřevin a bylin v rámci adaptace na změnu klimatu. Jedná se nejen průběžné hodnocení sortimentu dřevin perspektivních pro extrémní stanoviště, ale i pokusné experimenty (Stezka sucha) v Dendrologické zahradě. V rámci problematiky bylinného patra jsou zkoumány nové technologie zakládání, údržby a regenerace těchto výsadeb a jejich zapojení do zelené a modré infrastruktury sídla. 

Aktuality

Vedoucí odboru

RNDr. PhDr. Markéta Šantrůčková, Ph.D.
Email: santruckova@vukoz.cz
Telefon: 296 528 320
Odbor: Odbor kulturní krajiny a sídel
Pracoviště odboru: Průhonice

Projekty