Panel nástrojů pro slabozraké

Odbor ekologie krajiny 060

Brno

Zaměření a popis činnosti

Jak se krajina měnila v posledních cca 200 letech? Co tyto změny pohánělo? Jak se to projevilo na krajině současné, a to nejen z hlediska jejího uspořádání ale především fungování? Můžeme se z minulých krajin poučit a získané poznatky aplikovat na současnost, resp. budoucnost tak, aby byla naše krajina odolnější vůči dopadům měnícího se světa a také příznivější pro všechny organismy? Lze vůbec minulost replikovat, resp. je to v našem zájmu? Anebo je lepší se jí jen inspirovat a využít při aplikaci novějších konceptů, jako je agrolesnictví, ekosystémové/krajinné služby, ekologické sítě, a podobně?  

Těmito otázkami a tématy se zabývá Odbor ekologie krajiny, který pro jejich řešení využívá staré topografické mapy od poloviny 19. století do současnosti a z nich vytvořené vrstvy využití krajiny v pěti časových řezech (tzv. databáze TopoLandUse), ale také nejmodernější techniku v podobě dronů a z nich vytvořená data a mapy.

Více informací zde: ekologie-krajiny.cz

Ukázka starých topografických map a databáze TopoLandUse, využívaných pro zodpovězení mnoha výzkumných otázek řešených na odboru

 

Ukázka využití moderních nástrojů pro zodpovězení výzkumných otázek řešených na odboru: snímek z UAV (dron) – RGB snímek (foto) a povrchové teploty odvozené z termálního pásma multispektrální kamery Altum Micasense.

Aktuality

Vedoucí odboru

 

Ing. Jakub Houška, Ph.D.
Email: houska@vukoz.cz
Telefon: 541 126 271
Mobil: 734 874 445
Odbor: Odbor ekologie krajiny
Pracoviště odboru: Brno