Panel nástrojů pro slabozraké

AKTUÁLNÍ Seznamy MZe (dle nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o přímých platbách – přílohy č. 2 a č. 4) (Aktualizováno II/2023)

1. Seznam druhů rychle rostoucích dřevin a jejich kříženců pěstovaných ve výmladkových plantážích v České republice s uvedením maximální délky jejich sklizňového cyklu

V případě zemědělské kultury rychle rostoucí dřeviny (RRD) lze jednotnou platbu na plochu zemědělské půdy poskytnout pouze na níže uvedené druhy RRD a jejich křížence:

Rychle rostoucí dřevina
Maximální
délka obmýtí
Topol Maximovičův a jeho kříženci (Populus maximowiczii Henry)
8 let
Topol chlupatoplodý a jeho kříženci (P. trichocarpa Torr. et A.Gray)
8 let
Topol vznešený a jeho kříženci (P. × generosa Henry)
8 let
Topol kanadský (P. × canadensis Moench)
5 let
Topol Simonův a jeho kříženci (P. simonii Carriěre)
8 let
Topol balzámový a jeho kříženci (P. balsamifera L.)
8 let
Topol černý (P. nigra L.)
10 let
Topol osika (P. tremula L.)
10 let
 
Vrba bílá a její kříženci (Salix alba L., S. × rubens Schrank)
10 let
Vrba košíkářská a její kříženci (S. viminalis L.)
10 let
Vrba jíva a její kříženci (S. caprea L. hybrids, S. × smithiana Willd.)
10 let
Vrba lýkovcová (S. daphnoides L.)
10 let
 
Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.)
10 let
Olše lepkavá (Alnus glutinosa (L.) Geartn.)
10 let
Olše šedá (Alnus incana (L.) Moench)
10 let
Líska obecná (Corylus avellana L.)
10 let

2. Seznam druhů rychle rostoucích dřevin a jejich kříženců pěstovaných ve výmladkových plantážích v České republice vhodných pro plochy využívané v ekologickém zájmu (tzv. EFA)

Rychle rostoucí dřevina
Maximální
délka obmýtí
Topol černý (P. nigra L.)
10 let
Topol osika (P. tremula L.)
10 let
Topol Maximovičův (Populus maximowiczii Henry) – pouze kříženci s topolem černým (P. nigra L.)
8 let
Topol kanadský (P. × canadensis Moench)
5 let
Topol Simonův (P. simonii Carriěre) – pouze kříženci s topolem černým (P. nigra L.)
8 let
Topol vznešený (P. × generosa Henry) – pouze kříženci s topolem černým (P. nigra L.)
8 let
 
Vrba bílá a její kříženci (Salix alba L., S. × rubens Schrank)
10 let
Vrba košíkářská a její kříženci (S. viminalis L.)
10 let
Vrba jíva a její kříženci (S. caprea L. hybrids, S. × smithiana Willd.)
10 let
Vrba lýkovcová (S. daphnoides L.)
10 let
 
Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.)
10 let
Olše lepkavá (Alnus glutinosa (L.) Geartn.)
10 let
Olše šedá (Alnus incana (L.) Moench)
10 let
Líska obecná (Corylus avellana L.)
10 let

(PŮVODNÍ) Seznam druhů rychle rostoucích dřevin a jejich kříženců pěstovaných ve výmladkových plantážích v České republice s uvedením maximální délky jejich sklizňového cyklu

VĚSTNÍK MZe Ročník 2010
ČÁSTKA I VYDÁNO: BŘEZEN 2010 Cena: 44 Kč

Ministerstvo zemědělství
Odbor environmentální a ekologického zemědělství
Čj.: 7280/2010-18030
V Praze dne 2. 3. 2010

Podle čI. 2 písmo 17) nařízení Komise (ES) č. 1120/2009 ze dne 29. října 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu jednotné platby podle hlavy 1/1nařízení Rady (ES) č. 73/2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy pHmých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, se stanoví seznam druhů rychle rostoucích drevin ajejich križenců pěstovaných ve výmladkových plantážích v České republice s uvedením maximální délky jejich skliziiového cyklu.

Označení
Maximální
délka obmýtí
Topoly (Populus sp.) a jejich kříženci
Topol Maxímovíčův a jeho kříženci (P. maximowiczii Henry)
8 let
Topol chlupatoplodý a jeho kříženci (P. trichocarpa Torr. et Gray)
8 let
Topol kanadský (P. canadensis Monch)
5 let
Topol Sirnonův a jeho kříženci (P. simonii Carriěre)
8 let
Topol balzámový a jeho kříženci (P. balsamifera L.)
8 let
Topol černý (P. nigra L.)
10 let
Topol osika (P. tremula L.)
8 let
Vrby (Salix sp.) a jejich kříženci
Vrba bílá a její kříženci (S. alba L.)
8 let
Vrba košíkářská a její kříženci (S. viminalis L.)
5 let
Kříženci vrby jívy (S. caprea L. hybrids)
5 let
Vrba lýkovcová (S. daphnoides L.)
5 let
Ostatní dřeviny
Jasan ztepilý (Fraxinus exelsior L. )
8 let
Olše lepkavá (Alnus glutinosa (L.) Geartn.)
8 let
Olše šedá (Alnus incana (L.) Moench)
8 let

Ing. Martin Mistr, v. r.
ředitel odboru environmentálního a ekologického zemědělství