Panel nástrojů pro slabozraké

Odbor biologických rizik  056

Průhonice

Zaměření a popis činnosti

Posláním odboru je výzkum nepůvodních invazních druhů mikroorganizmů – patogenů dřevin – nebezpečných pro životní prostředí ČR a tvorba opatření omezujících jejich dopad. Vyvíjena jsou opatření pro všechny typy vegetace a systémy zeleně od přírodních biotopů přes nejrůznější produkční porosty, výsadby mimo les až po městskou zeleň a památné stromy a na všech prostorových škálách.

Poslání je naplňováno v rámci následujících aktivit: 

  • Hodnocení diverzity nepůvodních zavlečených druhů, identifikace významných druhů (potenciálních transformerů), uchovávání jejich genofondu a jejich další výzkum (ekologie, epidemiologie aj.).
  • Hodnocení impaktu invazí a změn v diverzitě a struktuře invadovaných porostů a společenstev, vytváření statistických modelů a vývoj predikcí pro území ČR.
  • Tvorba nástrojů k omezení impaktu invazních druhů (mitigační a adaptační opatření; integrovaná ochrana), výzkum rezistence dřevin, selekce a uchovávání odolných genotypů a rezistentní šlechtění; výzkum genetické eroze dřevin, uchování genofondu dřevin.

Více na: www.invaznipatogeny.cz

Aktuality

Vedoucí odboru

Mgr. Karel Černý, Ph.D.
Email: cerny@vukoz.cz
Telefon: 296 528 232
Odbor: Odbor biologických rizik
Pracoviště odboru: Průhonice