Panel nástrojů pro slabozraké

Zaměření a popis činnosti

Odbor Biomonitoringu zjišťuje vybrané parametry složek životního prostředí a jejich časové změny (např. aktuální míru znečištění) pomocí specifické a měřitelné odezvy organismů, tzv. bioindikátorů či biomonitorů žijících v přirozeném prostředí (pasivní biomonitoring) nebo exponovaných vlivům prostředí za stejných podmínek – např. klony rostlin standardně pěstované v nádobách (aktivní biomonitoring). Metody biomonitoringu se využívají hlavně proto, že bývají rychlejší a levnější než měření faktorů prostředí přístroji na měřících stanicích a účinky parametrů prostředí jsou patrné na organismech přímo – např. v podmínkách daného ekosystému.

Na odboru Biomonitoringu se sledovaly např. aktuální úrovně spadů rizikových prvků a sloučenin do lesních ekosystémů chemickými analýzami mechu, změny kyselých spadů pomocí měření reakce (pH) vnější kůry smrků, zjišťování dosahu atmosférických spadů v okolí bývalých bodových zdrojů znečišťování ovzduší pomocí měření dlouhodobě akumulovaných spadů v lesním nadložním humusu,  úrovně zasolení půdy podél vozovek zimními posypy solí pomocí chemických analýz půdy, listů dřevin nebo zjištěného výskytu slanomilných druhů rostlin, míru poškození citlivých a odolných dřevin pěstovaných v kontejnerech vlivem znečištění ovzduší pomocí měření aktivit stresových enzymů v listech atp.

Vedoucí odboru

doc. RNDr. Ivan Suchara CSc.
Email: suchara@vukoz.cz
Telefon: 296 528 284
Mobil: 605 205 978
Odbor: Odbor biomonitoringu
Pracoviště odboru: Průhonice