Skrýt nabídku
ČeskyEnglish
2021 – 2026 - SS02030018 Centrum pro krajinu a biodiverzitu
2018 – 2021 - TH03030306 Invazní nepůvodní mikroorganizmy jako riziko pro lesní ekosystémy ČR. Identifikace, analýza impaktu a návrh mitigačních a adaptačních opatření se zaměřením na zvláště chráněná území
2018 – 2021 - TH03030069 Predikční model šíření bobra evropského a souvisejícího poškození břehových porostů. Návrh preventivních opatření
2017 – 2020 - TH02030722 Kontaminace sadebního materiálu dřevin nepůvodními invazními patogeny r. Phytophthora jako významné riziko pro lesní ekosystémy ČR a jeho eliminace
2017 – 2020 - TH02030521 Identifikace a rozšíření patogenů rodu Phytophthora v ovocných výsadbách a vývoj metody integrované ochrany
2015 - 2017 - LD15148 Invaze Gemmamyces piceae v ČR. Rozšíření patogenu, jeho význam a epidemiologie choroby
2014 - 2016 - COST LD14078 Metabolické interakce jasanu ztepilého a nového invazního houbového patogenu Hymenoscyphus pseudoalbidus
2013 - 2017 - NAKI DF13P01OVV09 Průzkum a zmapování půdních charakteristik, znečištění prostředí a výskytu patogenů dřevin v areálu Veltruského zámku (NKP) jako podklady pro efektivní obnovu vegetačních ploch a jejich funkcí v historické kulturní krajině
2012 - 2016 - NAZV QJ1220218 Vývoj efektivních opatření eliminujících dopad invaze Chalara fraxinea v lesním školkařství a v navazujících aspektech lesního a vodního hospodářství
2012 - 2016 - NAZV QJ1220219 Ekonomické aspekty invaze Phytophthora alni v průběhu klimatické změny
2012 - 2015 - TA02020474 Mykorhizní preparáty k potlačení nebezpečných invazních rostlinných patogenů rodu Phytophthora
2011 - 2012 - COST LD11021 Rozšíření, populační struktura a patogenicita cizího invazního organismu Phytophthora cactorum v ČR
2009 - 2013 - NAZV QI92A207 Obnova a dlouhodobý přírodě blízký management břehových porostů vodních toků
2007 - 2011 - VaV SP/2D1/36/07 Edifikátory a změny ve struktuře břehových porostů podsvazu Alnenion glutinoso-incanae Oberd. s dominantní olší v podmínkách katastrofických záplav a biologické invaze
2007 - 2011 - NAZV QH71273 Výzkum nekrotrofních patogenů z r. Phytophthora na ekonomicky významných listnatých dřevinách